Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta palume edastada e-posti

aadressile tellimus@tripstrapstrull.ee hiljemalt kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse

või puuduse avastamisest. Kirjas tuleb märkida tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse või arve

number ning toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus/fotod. Puudusega toodet

edasi kasutada ei tohi.

Ostjal on õigus nõuda ostuhinna vähendamist või lepingu lõpetamist ja raha tagastamist kui Müüjal ei

ole võimalik kaupa parandada või asendada, kui see ebaõnnestub või Müüja ei ole viga mõistliku aja

jooksul kõrvaldanud ning on Ostjale tekitanud põhjendamatuid ebamugavusi.

Müüjal on õigus jätta pretensioon rahuldamata, kui kauba puudus on tekkinud kliendi süül, toote

mittesihipärase kasutamise tagajärjel või loomulikul füüsilisel kulumisel tavapärase kasutamise korral.

Kui Müüja on keeldunud Ostja kaebuse lahendamisest või Ostja ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega

ning leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Ostja esitada kaebuse

tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule.